BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để trường có người làm việc, tuyển sinh, theo dõi thông tin, kiểm kê tài sản mọi ngày. Do đó, cuối năm học lãnh đạo nhà trường trực tiếp là đ/c Nguyễn Trường An – Hiệu trưởng đã hội ý và phân công cán bộ theo dõi trực. Cs lịch đính kèm

QTV-NCĐ