Tổ KHTN_GIÁO ÁN_2023-2024

1 Trịnh Minh Thế Tổ trưởng
2 Trần Minh Tiền Giáo viên
3 Võ Văn Thanh Giáo viên
4 Trần Văn Út Em Giáo viên
5 Hồ Quang Dũng Giáo viên
6 Trần Văn Út Giáo viên
7 Trương Thanh Điệp Nhân viên
8 Châu Văn Công  Giáo viên
9 Đinh Văn Dũng Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên
11 Phạm Kim Ý Giáo viên