TỔ KHXH_GIÁO ÁN_2023-2024

1 Trương Văn Thọ Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên
3 Nguyễn Cu Đen Giáo viên
4 Đặng Văn Chức Giáo viên
5 Châu Văn Công Giáo viên
6 Đinh Văn Dũng Giáo viên
7 Trần Văn Chinh Nhân viên
8 Phạm Kim Ý Giáo viên
9 Bùi Trường Giang Giáo viên
10 Nguyễn Trường An Hiệu trưởng
11 Trần Thạch Mal Phó Hiệu trưởng
12 Trần Đình Duy Giáo viên