THÔNG BÁO TẬP HUẤN TRỰC TIẾP SGK CT GDPT2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để theo dõi tình hình tâp huấn của giáo viên tham gia tập huấn trực tiếp tại các điểm theo kế hoạch của NXB và thông báo của PGD huyện theo các môn đính kèm. Do đó nhà trường căn cứ theo kế hoạch và thông báo đã cử đúng thành phần giáo viên tham dự

QTV-NCĐ