KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện hướng dẫn số 207/HD-PGDĐT ngày 27/9/2023 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ  chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Đơn vị trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện

QTV-NCD