XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Căn cứ vào sự chỉ đạo của BGH nhà trường;

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về phong trào xây dựng “Trường học An toàn”,

Nay Ban phụ trách Đội xây dựng kế hoạchXây dựng tình bạn đẹp – Nói

không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

  1. Mục đích yêu cầu:

– Giáo dục học sinh về pháp luật trong nhà trường, về đạo đức lối sống trong cộng đồng, tập thể, ngăn chặng về bạo lực trong trường học.

– Rèn luyện học sinh ý thức tốt không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, mối quan hệ với môi trường và mọi người xung quanh.

– Giáo dục học sinh không đánh nhau, kỳ thị với bạn bè. . .

  1. Nội dung thực hiện:

– Thường xuyên giáo dục pháp luật trong nhà trường, giáo dục đạo đức học sinh, đẩy mạnh kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, lối sống của học sinh trong quá trình hội nhập, quan tâm đến những suy nghĩ của các em về việc bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bồi dưỡng hiểu biết về môi trường, các điều kiện học tập sinh hoạt, rèn luyện phát triển kỹ năng sống, các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Để tránh bạo lực học đường, học sinh phải được rèn luyện ý thức tốt không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, mối quan hệ với môi trường và mọi người xung quanh.

– Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng học sinh đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau, vi phạm tệ nạn xã hội. Có biện pháp tích cực ngăn chặn việc học sinh mang các dụng cụ có thể gây thường tích đến học sinh trong trường.Đặc biệt là khoanh vùng học sinh cá biệt, học sinh có biểu hiện khác thường để theo dõi và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

– Thực hiện tốt với chủ đề “ Học sinh nói không bạo lực học đường” nhằm chắn chỉnh lại bất ổn về tinh thần đạo đức, lối sống không lành mạnh, thích dùng bạo lực để giải giải quyết những mâu thuẩn trong một bộ phận học sinh hiện nay và cho học sinh viết cam kết.

– Nhà trường phối hợp với công an địa phương để quản lý học sinh trong thời gian không học tập tại trường, ngăn chặn đấu tranh trấn áp tối phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

  1. Giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện:

– Cần quan nhiều đến học sinh.Tìm hiểu hoàn cảnh những học sinh cá biệt, biết cảm thông, không quát nạt, xúc phạm thân thể học sinh, GD các em tuyệt đối không được gây gỗ nhau đánh nhau, nghiêm cấm các trò chơi bạo lực, không mang những đồ vật gấy hại vào trường, cần quan tâm nhũng học sinh trầm cảm và tâm trạng thất thường. Có những biện pháp GD kịp thời đối với các em có dấu hiệu vi phạm.

  1. Công đoàn:

Nhắc tất cả giáo viên công nhân viên nhở Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh cá biệt, biết cảm thông, không quát nạt, đánh học sinh, không cho học sinh đánh nhau, gây gỗ nhau.

  1. Tổng phụ trách Đội:

– Thường xuyên sinh hoạt dưới cờ hàng tuần và những tiết sinh hoạt Sao, kể những mẫu chuyện nói về bạo lực học đường nhằm GD cho các em nhận biệt tác hại của việc bạo lực học đường.

Thường tổ chức các chuyên đề hàng tháng nói về bạo lực học đường nhằm GD HS các hành vi ứng xử của các em, nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức, GD công dân, GD pháp luật trong chương trình chính khóa.