ĐỌC VÀ LAM THEO BÁO ĐỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
     Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ vào tiệu chí thi đua của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận năm học 2023-2024. 

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023 trong tiết sinh hoạt dưới cờ Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội theo tiêu chí thi đua của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận.

       Giờ ra chơi đọc và làm theo báo Đội

                                            Thực hiện bài viết: Bùi Trường Giang Giáo viên TPT Đội