• Huỳnh Thị Thu Ngọc
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư chi Đoàn
  • 0944679550
  • httngoc@vinhthuan.edu.vn
  • Tham gia làm bí thư chi Đoàn từ tháng 6/2018 đến nay. Địa chỉ gia đình ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, VT-KG