• Trương Văn Thọ
  • Tổ Văn
  • Tổ trưởng tổ XH
  • 0945620057
  • tvtho@vinhthuan.edu.vn
  • Làm tổ trưởng được nhiều năm, có tay nghề tốt, là giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm liên tục